Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

Dénia aprova inicialment el Pla d’Actuació Municipal (PAM) enfront del risc d’inundacions

El document s’exposarà ara al públic durant 20 dies

El ple ordinari celebrat ahir dijous va aprovar inicialment el Pla d’Actuació Municipal (PAM) enfront del risc d’inundacions, els objectius principals del qual són, en primer lloc, aconseguir la màxima protecció per a les persones, els béns i el medi ambient que puguen resultar afectats quan es produeix aquest tipus de fenomen natural i, per aconseguir-ho, s’estableix una estructura jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos del municipi, tant públics com privats, que permeta fer front a aquest tipus de situació de risc o emergència greu. El pla també busca preveure l’estructura organitzativa i l’operativitat per a la intervenció en emergències per inundacions en el municipi, així com determinar els elements vulnerables en funció de l’anàlisi del risc i els nivells del mateix en les diferents zones del terme municipal i delimitar les àrees segons possibles requeriments d’intervenció. El document contempla també l’acció d’especificar els procediments d’informació i alerta a la població i desenvolupar el catàleg dels mitjans i recursos disponible en el municipi, així com els mecanismes per a la seua permanent actualització.

L’elaboració i aprovació dels PAM enfront del risc d’inundacions correspon a l’òrgan de govern municipal (el plenari) i la seua homologació la realitzarà la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. La competència en la direcció d’aquestos plans correspon a l’alcalde del municipi.

Una vegada aprovat, el PAM s’integrarà en el Pla Especial enfront del risc d’Inundacions de la Comunitat Valenciana, el qual és director de la planificació territorial a nivell municipal enfront a aquest risc, i també s’integrarà en el marc organitzatiu del Pla Territorial municipal enfront a emergències.

El PAM inclou una delimitació i descripció hidrològica de les principals conques i subconques de drenatge que tenen afecció sobre el municipi de Dénia, cosa que serveix per a realitzar una anàlisi del risc d’inundació segons les conques hidrogràfiques identificades en l’àmbit de l’estudi i defineix les zones segons el risc detectat.

A més, el document incorpora una detallada informació sobre l’organització i l’operativitat del Pla, la seua implantació i manteniment.

Com annexes s’inclouen un catàleg del recursos identificats, una descripció del CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal), el directori amb adreces i telèfons dels recursos i cartografia dels punts crítics identificats en relació a punts crítics inundables.

Una vegada aprovat el PAM enfront del risc d’inundacions i homologat per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, l’Ajuntament promourà les actuacions necessàries per a la seua implantació i el manteniment de la seua operativitat.

En el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor del Pla, s’establirà una planificació anual de les activitats que caldrà desenvolupar, tant en lo referent a dotació de infraestructures, divulgació i simulacres, com a l’actualització i revisió periòdica del mateix.

Per a la implantació del Pla cal dur a terme, en una primera fase, un conjunt d’accions, l’objectiu de les quals es aconseguir que el Pla siga un document plenament operatiu i conegut per tots els recursos que tenen que intervindre en l’emergència.

El PAM serà revisat anualment mitjançant la realització, com a mínim, d’un simulacre de preemergència i/o emergència o bé d’una reunió de tot el personal dels serveis municipals que hi tinguen implicació amb la finalitat de revisar les qüestions referides a l’operativitat.

 

 

 

 

 

 

Dénia aprova inicialment el Pla d’Actuació Municipal (PAM) enfront del risc d’inundacions

Altres notícies

Anar al principi de la pàgina