Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Hisenda

Més informació

Foto Intervenció

Telèfon

96 578 01 00

e-mail

serveis_economics@ayto-denia.es

Adreça

Pl. Consititució, 10
Situar en el plànol

Intervenció

Intervenció
La Intervenció Municipal té com a missió el control de tots els actes de l'Ajuntament i Organismes Autònoms, que donen lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic, així com dels ingressos i gastos que d'ells es deriven, i de la recaptació, inversió o aplicació de cabals municipals, a fi d'assegurar que l'administració de la hisenda municipal s'ajusta a les disposicions aplicables amb el triple caràcter de control comptable, intern i financer.
Està compost pels següents departaments:
- Departament de Comptabilitat.
- Departament de Fiscalització.
Horari

De 8:00 h a 15:00 h
Tècnics amb cita prèvia (de 11:30 h a 14:30 h )

Anar al principi de la pàgina